Opšti Garantni Uslovi

Garancija

Garantni rok počinje od datuma preuzimanja ili ugradnje proizvoda i on iznosi 24 (dvadesetčetiri) meseci, osim ako u računu nije posebno naznačen drugi rok.

Ukoliko je predmet garancije oprema ili proizvod :

Od korisnika se očekuje da prozivod ne izlaže štetnim dejstvima i ekstremnim uslovima. Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom će se otklanjati isključivo na teret kupca.
U garanciju ne ulaze oštećenja prouzrokovana prilikom transporta nakon isporuke i oštećenja zbog nepravilne montaže ukoliko istu nije izvršila naša firma.
Rok za prijavu reklamacije u slučaju fabričke neispravnosti za te proizvode je 10 (deset) dana.

Ukoliko kvar ne bude otklonjen u roku od 45 (četrdeset i pet) radnih dana od dana prijema prijave kvara ili prijema uredjaja na servis, obavezujemo se da ćemo neispravan uredjaj na zahtev kupca zameniti ispravnim, a ako u tom trenutku on nije tržišno raspoloživ, zamena će se izvršiti za neki adekvatan uredjaj uz razliku u ceni po važećem cenovniku. Boravak uredjaja na servisu, kao ni trajanje zamene delova ne utiče na dužinu garancije odnosno ne produžava se prvobitni garantni rok.
Garancija se ne odnosi na opremu koja se tretira kao potrošni materijal odnosno habajući delovi kao i delovi opreme i uređaja koji su non-stop u funkciji kao što su hard diskovi u DVR uređajima ili opruge u električnim bravama i hidraulik zatvaračima, nosači motora za kapije koji trpe konstantno opterećenje, kao i baterije ili sijalice u bilo kojem uređaju.
Za podatke koji se nađu na memorijskim medijima ne snosimo odgovornost, kao i za naknadno konfigurisanje opreme od strane korisnika.
U tim slučajevima se primenjuju cene iz cenovnika usluga D-IMPEX
Garancija takođe ne važi u sledećim slučajevima :

• Ako se kupac nije pridržavao proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda
• Ako je kupac nestručno ili nepažljivo postupao sa proizvodom
• Ako je proizvod montirala, povezivala ili servisirala neovlašćena osoba
• Mehanička oštećenja nastala krivicom kupca kao i namerna fizička oštećenja od strane trećih lica, krađa, lom
• I fizički oštećene ili prenaponski spaljene elektronske komponente.
• Oštećenja nastala zbog varijacije napona električne mreže, naglih nestanaka i dolazaka struje, udar groma i pratećih pojava kod električnih pražnjenja, kao i slučajevi izlaganja uređaja uticaju vlage, vatre, sunca prašinine i sl.
Garancija se ne odnosi na poslove održavanja uređaja kao što su dodatna podešavanja, čišćenja, podmazivanja kod mehaničkih uređaja, štelovanje automata za vrata.

Ukoliko je predmet garancije usluga :

Reklamacija na usluge može biti razmatrana samo ukoliko se prijavi u roku od 7 dana od dana nakon izvršene usluge, nakon tog roka reklamacije se neće razmatrati. Ukoliko Garancija podrazumeva izlazak ekipe na teren i utvrđivanje prirode kvara na licu mesta, to će se organizovati u najbržem raspoloživom terminu, a najkasnije u roku od 3-4 dana.
Garancija ne podrazumeva periodični pregled sistema ili uređaja kao ni dodatne instalacije softvera i podešavanja istih, apdejtovanja kod alarmnih i sistema video nadzora, zamene kartica sa prezimenom na interfonskoj tabli. Dodatni zahtevi kupca se dodatno naplaćuju po cenovniku ili ponudi.

Firma D-impex je specijalizovana i licencirana za ugradnju i prodaju sistema za tehničko obezbeđenje objekata